Co ujawnia księga wieczysta?

Księga wieczysta jest prowadzona tylko i wyłącznie dla nieruchomości. W tym wypadku, nie został przewidziany obowiązkowy wpis do księgi wieczystej, jednakże w niektórych wypadkach przewidziany jest konstytutywny wpis aby dana czynność prawna była skuteczna. Do tych przypadków, zalicza ustawodawca np.: wpisanie hipoteki, prawa użytkowania wieczystego. W ten sposób, możemy odpowiednio podejść do tej jakże skomplikowanej dla wielu osób kwestii. W innych wypadkach nie jest obowiązkowy wpis do księgi wieczystej, chociaż kodeks cywilny przewiduje pewne negatywne skutki. Np.: jeżeli nie zostanie wpisana własność nieruchomości do księgi wieczystej, to w tym wypadku właściciel nieruchomości będzie obciążony wszelkimi ujemnymi skutkami spowodowanymi brakiem wpisu np.: gdy ktoś w błędzie dokonana odpłatnej czynności prawnej, działając w zaufaniu do księgi wieczystej. Księga wieczysta, ujawnia dane dotyczące nieruchomości, prawo własności oraz ograniczone prawa rzeczowe związane z nieruchomością – oddzielnie została przewidziana hipoteka w IV części księgi.

Co wchodzi w skład nieruchomości w świetle prawa?

Istnieje ogólna zasada iż to co znajduje się na nieruchomości, przypada do niej. W tym sensie, iż wszelkie rzeczy stale z nią połączone stanowią przedmiot własności należącej do właściciela nieruchomości. Ale warto wspomnieć o licznych wyjątkach od tej reguły. Po pierwsze, nie należą do własności właściciela gruntu – budynki związane z użytkowaniem wieczystym oraz lokale. A ponadto nie należą na własność właściciela nieruchomości także wody podziemne oraz wody płynące. Tutaj możemy przyjąć na własność tylko wody stałe a także wody w rowach. Chociaż wyjątkiem od tej reguł jest iż woda znajdująca się w studniach do 30m. stanowi przedmiot własności właściciela nieruchomości. A także kopaliny nie mogą być objęte własnością dla właściciela nieruchomości o ile są to wszelkiego rodzaju rudy metali, kamienie szlachetne, gips etc. W ten sposób pozostałe składniki mogą być własnością dla właściciela nieruchomości. W ten sposób, możemy stworzyć mapę 3D, rzeczy należących do właściciel nieruchomości.

Czy warto korzystać z pośrednika przy sprzedaży nieruchomościami?

Jest to pytanie o tyle ciekawe, iż w tym wypadku pośrednictwo przy sprzedaży nieruchomościami ma zwolenników i przeciwników. Z pewnością, przy skorzystaniu z agenta nieruchomości nie będziemy musieli uganiać się za kupującymi oraz oferować wielu różnego rodzaju usług. W ten sposób zaoszczędzimy czas, ale istnieje ryzyko iż zarobimy mniej. Ponieważ agent który obraca nieruchomościami, także musi odpowiednią część zarobić aby móc utrzymać swój interes. Zasadniczą kwestią jest pytanie, czy agent będzie w stanie sprzedać określoną nieruchomość za cenę większą niż my jesteśmy w stanie to zrobić. Z tego też powodu, jest to bardzo trudna kwestia do odpowiedniego przedstawienia dla wielu osób. Moim zdaniem, jest to poważny problem przyjmując liczne i związane z tym problemy. Z tego też powodu uważam iż powinniśmy przyjąć iż sprzedać nieruchomości jest uzależniona od konkretnych warunków, i nie można tego ująć w abstrakcyjny sposób. Co więcej, warto wspomnieć iż jest to także problem zarządzania określoną nieruchomością przez ten czas.

Czym jest nieruchomość budynkowa?

Powstaje ona wyjątkowo, tylko i wyłącznie gdy użytkownik wieczysty postawi na swojej nieruchomości budynek. W tym wypadku, prawo użytkowania wieczystego jest to prawo które przysługuje użytkownikowi wieczystemu na określony okres czasu – od 10 do 99 lat, na końcu którego będzie musiał wyburzyć albo w inny sposób uregulować kwestie wybudowanych budynków na nieruchomości. Ale warto wspomnieć, iż podczas tego okresu budynki znajdujące się na nieruchomości stanowią odrębny od niej przedmiot własności. Tym samym, jest to wyjątek od ogólnie przyjętej zasady iż to do kogo należy gruntu, także do niego będą należeć wszelkie z gruntem na stale związane budynki czy też inne lokale. W ten sposób, budynek stanowi odrębny przedmiot własności, a zatem niezależnie od gruntu może zostać zbyty, przeniesiony czy też w inny sposób może być uregulowana z nim ta kwestia. Moim zdaniem, jest to dość kontrowersyjna kwestia, budząca liczne zastrzeżenia w literaturze a także liczne problemy praktyczne dla wielu osób.

Jaka ochrona przysługuje właścicielowi nieruchomości?

Właściciel nieruchomości posiada dwie drogi ochrony swojego prawa, po pierwsze może skorzystać z powództwa windykacyjnego a po drugie powództwa negatoryjnego. Przy powództwie windykacyjnym, jest to zobowiązanie przez sąd określonej osoby do wydania rzeczy. Jednakże, trzeba w tym wypadku udowodnić iż jesteśmy właścicielami, z tego też powodu dobrze jest wpisać nieruchomość do księgi wieczystej, gdy tego nie zrobiliśmy to będziemy mieć problemy z udokumentowaniem naszego posiadania. Ponieważ nie będziemy mogli skorzystać z domniemania, iż skoro jesteśmy posiadaczami nieruchomości to jest to posiadania zgodne z prawem i samoistne, a tym samym korzystamy z domniemania iż jesteśmy właścicielami. A po drugie, możemy skorzystać w ramach ochrony naszego prawa do nieruchomości z roszczenia negatoryjnego, czyli do zaprzestania naruszeń i usunięcia stanu niezgodnego z prawem. W tym wypadku, wprost wskazujemy na określone naruszenia. Co więcej, warto wspomnieć iż możemy tutaj skorzystać z domniemania posiadania, która pomoże nam udowodnić podstawę naszego roszczenia.

Jak zasiedzieć nieruchomość

Aby móc zasiedzieć nieruchomość, po pierwsze trzeba wykazać iż jest się jej posiadaczem samoistnym. Czyli w tym wypadku, wykazujemy iż władamy nią tak jak właściciel, niezależnie od jakiegoś stosunku prawnego. Czyli, w tym wypadku wyklucza możliwość zasiedzenia nieruchomości jeżeli jest posiadaczem na podstawie np.: stosunku najmu – jest to tzw. posiadanie zależne. Co więcej, także osoba która nie ma zamiaru zachowania rzeczy dla siebie nie może zasiedzieć nieruchomości np.: przechowawca rzeczy. Następnie muszą upłynąć odpowiednie terminu, jeżeli był to posiadacz w dobrej wierze to jest to okres 20 lat, a w złej wierze 30 lat. W tym wypadku, dobra wiara to przyjęcie iż właściciel nieruchomości nie wiedział, ani też przyjmując należytą staranność nie mógł wiedzieć iż nie jest właścicielem nieruchomości. Ponadto nie można także zasiedzieć nieruchomości względem małoletniego, w tym wypadku muszą upłynąć dwa lata od uzyskania przez niego pełnoletniości. Na koniec, warto wspomnieć iż w tym wypadku i tak musimy wystąpić do sądu, aby stwierdził zasiedzenia pomimo iż następuje ono z mocy prawa.

Jak przenieść własność nieruchomości?

Aby przenieść własność nieruchomości potrzebna jest do tego forma aktu notarialnego. W tym zakresie występują dwie podstawowy zasady, po pierwsze iż aby przenieść własność nieruchomości potrzebna jest forma aktu notarialnego – i to zarówno co do umowy zobowiązującej jak i też umowy rozporządzającej. Jedynym wyjątkiem jest możliwość ustanowienia umowy developerskiej, co do wybudowania na nieruchomości przyszłego budynku. A po drugie iż własności nieruchomości nie można przenieść wraz z zastrzeżeniem warunku oraz terminu. Jeżeli taki zostanie zastrzeżony, nieruchomość będzie przeniesiona dopiero gdy zostanie zawarta odpowiednio umowa zobowiązująca, albo zobowiązująco-rozporządzająca bez warunku lub też terminu. Warto wspomnieć iż inne dziedziny prawa cywilnego także przewidują w tym wypadku pewne ograniczenia np.: kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość przeniesienia, obciążenia nieruchomości dopiero gdy wyrazi na to zgodę współmałżonek. Jeśli nie wyrazi takiej zgody, taka czynność co do zasady jest nieważna jednak istnieją od niej wyjątki.

Czym jest służebność przesyłu?

Jest to prawo związane z użytkowaniem nieruchomości. W tym wypadku, właściciel nieruchomości obciąża swoją nieruchomość za odpowiednią wypłatą, na rzecz przedsiębiorstwa które na określonej nieruchomości zainstaluje urządzenia przesyłowe. W tym wypadku, urządzenia przesyłowe to różnego rodzaju urządzenia służące do przesyłania pary, gazu, wody etc. Może być ustanowiona zarówno w drodze umowy pomiędzy stronami, jak i też w drodze przymusu zastosowanego przez sąd. W tym wypadku, kodeks cywilny przewiduje dwie drogi ustanowienia służebności przesyłu w drodze przymusu – po pierwsze gdy zażąda tego właściciel nieruchomości aby ustanowić służebność przesyły na jego nieruchomości gdy jest to konieczne do prawidłowego korzystania z urządzeń przesyłowych (przez właściciela nieruchomości, bo chce np.: mieć dostęp do wody) a po drugie gdy przedsiębiorstwo przesyłowe zażąda tego od właściciela nieruchomości, aby za wynagrodzeniem móc korzystać prawidłowo ze swoich urządzeń (np.: chce dalej przesyłać wodę, do innej wsi przez określoną nieruchomość). Warto wspomnieć, iż służebność przesyłu może być zasiedziana przez przedsiębiorstwo po upływie lat 30.

Nieruchomość lokalowa

Jest to nieruchomość uregulowana przepisami ustawy o odrębnej własności lokali. W tym wypadku, to starosta wydaje odpowiednią decyzje, na podstawie której stwierdza iż nieruchomość lokalowa została wyodrębniona stałymi ścianami. Od chwili wydania decyzji przez starostę, nieruchomość lokalowa staje się odrębnym przedmiotem własności, od gruntu. Co jest odstępstwem od ogólnej zasady iż to co znajduje się na gruncie, przynależy do gruntu. Następnie, warto wspomnieć iż ustanowienie takiej nieruchomości jest równoznaczne z utworzeniem z mocy prawa współwłasności przymusowej. Na tej podstawie, wszyscy właściciele lokali a także właściciel gruntu, w częściach równych dla wielkości poszczególnych lokali razem zarządzają tą nieruchomością. Wszystko zależy czy w ramach konkretnej nieruchomości lokalowej znajduje mniej czy więcej niż siedmiu współlokatorów. Ponieważ w drugim wypadku, lokatorzy nieruchomości są zobligowani do utworzenia zarządu który będzie ich wspólnie reprezentował. Przy mniejszej liczbie niż 7 nie ma takiego obowiązku.

Czym jest nieruchomość

Wedle definicji z kodeksu cywilnego, nieruchomość to część ziemskiej stanowiącej odrębny od ziemi przedmiot własności, a także budynki trwale z gruntem związane oraz lokale o ile poszczególne przepisy tak stanowią. Z tego też powodu, możemy wymienić trzy rodzaje nieruchomości – gruntowe, budynkowe oraz lokalowe. Jeśli chodzi o grunty, to stanowią one naturalny przedmiot własności, o ile jest oznaczony odpowiednimi granicami wedle przepisów kodeksu cywilnego. Z własnością gruntu jest związana ważna zasada, iż to co jest na stałe związane z gruntem (np: drzewa, budynki, krzewy) stanowi jego część składową, tzn. właścicielem rzeczy składowych będzie także właściciel nieruchomości. Następnie, nieruchomość budynkowa to nieruchomość która jest ustanawiana w ramach użytkowania wieczystego, o ile podczas trwania tego ograniczonego prawa rzeczowego użytkownik wieczysty postawi nowe budynki, to nie obowiązuje zasada superficies solo cedit. Trzecim rodzajem nieruchomości są lokale, które regulowane są odrębnie w ustawie o odrębnej własności lokali.